انتقادات ، پیشنهادات و شکایات
تماس با سامانه ضوابط تجاری
شماره تلفن : 75492000-21(98+)
رایانامه :         info@ntsw.ir
پشتیبانی در پیام رسانهای "بله" و "ایتا"
Ntsw_help@